Her er Havnens Håndbog, som netop er ajourført med de nyeste rettelser.
Hvis du støder på uoverensstemmelse mellem Håndbogen, Vedtægterne og Havnereglementet, er det til enhver tid Vedtægterne og dernæst Havnereglementet som gælder.


Den er udformet således, at der fra indholdsfortegnelsen, kan klikkes direkte til det emne du søger                                                                                                       Indholdsfortegnelse:

Affald og miljøaffald 1

Bad og toilet

1

Bagagevogne

1

Beboelse i lystfartøjer

1

Bestyrelsen

1

Diesel

2

El på broer

2

Fjordafmærkning

3

Forsikringer

3

Fortøjninger

3

Fri/Optaget-skilte

3
Gæstesejlere 4
Havnekontoret 4
Havneplads 4
Havnereglement 4

Hjemmeside

4

Højtryksspuling af både

4

Ind- og udsejling

4

Information til andelshaverne

4

Internet

5

Kraner

5

Masteopbevaring

5

Navn på båden

5

Optagning af både

5

Parkering

5

Sejlads i havneområdet og fjorden

5

Servicekaj

6

Skader

6

Slibning af bundmaling

6

Slæbejoller

6

Slæbested

6

Spuling

6

Stativer

6

Søsætning

6

Takster for Roskilde Havn 7
Toilettømmerstation 7
Udlejning af havneplads 7
Vand på broer 7
Vedtægter 7
Venteliste 7
Vinteropbevaring på land. 7
Vinteropbevaring i vand 8
Årsmærke 8

Affald og miljøaffald
Alt affald skal sorteres efter den vejledning, der er opslået ved miljøstationen.
Ved havnekontoret er der opstillet containere til dagrenovation.

Almindeligt affald (IKKE MALERBØTTER); - Afleveres i grønne containere ved havnekontoret
Sorteres i følgende kategorier:
• Dagrenovation, madaffald, plastic, restaffald i de firkantede grønne containere
• Papir og pap i rund grøn container
• Flasker/glas i rund grøn containerPå service/krankajen er der etableret en miljøstation.

Olie og kemikalieaffald; - Afleveres i miljøcontainere på servicekajen
Sorteres i følgende kategorier:
• Ren spildolie (Motor-, gear- og smøreolie UDEN VAND)
• Bundvand med olie, spildolie med højt vandindhold
• Oliefiltre
• Tomme malerbøtter, plastbakker, afskrab
• Restmalingsaffald (IKKE spraydåser og dåser med ætsemærker som skal afleveres på KARA)
• Akkumulatorer

Bad og toilet
Findes til disposition for andelshavere og gæstesejlere ved havnekontoret i Strandgade 2.
Baderummet er indrettet med ét toilet og tre baderum. Badepoletter kan købes i automaten i baderummet. Koden til baderummet oplyses i nyhedsbrev. Kan også fås hos havnefogeden.

Bagagevogne
Ved parkeringspladsen ved havnekontoret og ved korttidsparkeringen for enden af Strandgade og kan frit benyttes af sejlere, til transport af grej til og fra bådene. Vognene skal sættes på plads efter brug.

Beboelse i lystfartøjer

Lystfartøjer (sejlbåd, motorsejler eller motorbåd) kan benyttes til beboelse efter indgåelse af kontrakt med havneselskabet . Havnen kan højst håndtere 10 både med beboelse. Bådejer må selv sørge for adresseændring af folkeregister, postkontor m.v.
Spildevand og bådtoilettanken må IKKE udledes i havnen. Benyt den gratis toilettømmerstation, som er opstillet på servicekajen.
Elforbrug skal afrregnes via forbrugsmåler, som kan lejes hos havnefogeden. 

Bestyrelsen for Roskilde havneselskab (pr. marts 2017)
Niels Erik Sørensen - formand
Bjarne Westerberg - næstformand
Ludvig Meinild
Fritz Runge – suppleant
Michael Schäffer Olesen
Uffe Clemmensen
Jesper Bruhn Johansen
Carsten Rughave Stigaard – suppleant


Diesel
Diesel kan købes ved servicekajen. Dieseltanken betjenes af havnens personale, med hvem der afregnes kontant.
Kontakt havnefogeden for tankning. Hvis du ønsker større mængder er det en god ide at sige til mindst tre dage før.

El på broen
Instruktioner for tilslutning til elforsyningen
I havnen er det muligt, såfremt der er ledig kapacitet, at forsyne din båd gennem en direkte, jordforbundet tilslutning til den landbaserede elforsyning.
For at minimere risikoen for brand og sikre tilfredsstillende service til brugerne skal der være en person om bord, når der forbruges strøm. Det er dog tilladt at oplade batterier, uden at nogen er om bord på båden, normalt kun 1 døgn.
Oprettelse, depositum, målerleje og forbrug betales i henhold til takstblad. Havnepersonalet vil demontere ledninger for hvilke, der ikke er indgået aftale.

Havnens Installationer 

a) Sikringsskab med fejlstrømsrelæ og overstrømsbeskyttelse til bro A er placeret nord for iskiosken, mærket BRO-A.

b) Sikringsskab med fejlstrømsrelæ og overstrømsbeskyttelse til bro B er placeret på østlig side af indhegningen, som ligger på linje med broen.

c) Sikringsskab med fejlstrømsrelæ og overstrømsbeskyttelse til bro C er placeret på østlig side af indhegningen, som ligger på linje med broen.

d) På bro D, E og F er alle lysstandere monteret med tre stikkontakter.

e) Hver enkelt stander er monteret med fejlstrømsrelæ og overstrømsbeskyttelse.

f) Alle brugere, der har behov for permanent tilslutning til elforsyning, skal indgå aftale med havneselskabet, der vil opsætte permanent elmåler.

Almindeligt 

a) Medmindre der er installeret en skilletransformer ombord for at isolere det elektriske system fra forsyningen i land, kan korrosion (elektrolyse) skade båden eller omkringliggende både.

b) Havnen kan ikke drages til ansvar for skader der skyldes brug af elforsyningen.

c) Forsyningsspændingen på havnens broer er 230 V 50 Hz enfaset forsynet fra stikkontakter i overensstemmelse med EN 60309-2 klokkeslæt 6h.

d) Hver stikkontakt må højst belastes med 1400 watt og der må kun tilsluttes en bevægelig ledning til hver stikkontakt.

e) Den bevægelige ledning skal være kappeledning (H05RN-F) eller tilsvarende, ledningen skal være i en længde uden samlinger, ledertværsnit skal være mindst 1.5 mm2 , Stikprop skal være type CEE min. IP44.

f) Der skal tages forholdsregler for at forhindre den bevægelige tilslutningsledning i at falde i vandet.

g) Det er farligt for ikke-sagkyndige personer at forsøge at foretage reparationer eller ændringer. Hvis der opstår problemer skal havnen kontaktes.

h) Tilslutninger og materiel der ikke er i overensstemmelse med ovenstående regler eller som er defekte er ulovlige og vil blive demonteret af havnens personale.

i) En båd der gentagne, på hinanden følgende gange (i almindelighed 3 gange) foranlediger udkobling af fejlstrømsafbryder eller overstrømsbeskyttelse vil blive forment adgang til elforsyning indtil fejlen er påvist rettet.

Ved Ankomst 

a) Afbryd alt strømforbrugende udstyr på båden.

b) Fugt, støv og salt i bådens indtag kan udgøre en fare eller foranledige automatisk udkobling. Undersøg indtaget; rens det og tør det hvis det synes nødvendigt inden det forbindes til forsyningen på land.

c) Forbind først den bevægelige ledning til bådens indtag og derefter til forsyningen i land.  

Før Afgang 

a) Afbryd alt strømforbrugende udstyr på båden.

b) Udtag først den bevægelige ledning fra stikkontakten i land og derefter fra bådens indtag.

c) Sæt dækslet over bådens indtag for at forhindre indtrængen af vand.

d) Rul den bevægelige ledning op og kontroller at stikprop og konnekter er rene og tørre, opbevar ledningen et tørt sted, hvor den ikke ødelægges.  


Fjordafmærkning
Udlægning, inddragelse og vedligeholdelse af sømærkerne i Roskilde Fjord syd for dæmning og bropiller fra den gamle jernbanebro syd for Frederikssund forestås af Fjordudvalget, der er en sammenslutning af alle ejere af havne og broer i fjorden.
Fjordudvalget ansætter en entreprenør til at udføre det praktiske arbejde.
Udgifterne til Fjordudvalgets arbejde betales af havne- og broejerne, idet der fastsættes en pris pr. meter kaj eller bro med en vanddybde over 75 cm.
Oplysning om fejl og mangler ved afmærkningen bedes givet til den lokale havnefoged.

Forsikringer
Alle både, der anbringes på havnens område – på land såvel som i vandet – skal være ansvarsforsikrede. Dokumentation for ansvarsforsikring skal forevises på forlangende.
Både, der ligger i vandet uden for perioden 1. april – 15. november, skal have ekstra fortøjninger for og agter samt have gyldig vinterforsikring, der dækker eventuelle skader på havneanlæg og andre både.

Fortøjninger
Alle både skal være forsynet med fortøjninger, som svarer til bådens størrelse og ifølge forsikringsselskabernes krav. Endvidere skal der være fjeder (”kødben”) til aflastning i den ende, som er fortøjet til broen. Hvis der anvendes metalfjedre, skal der også være kæde eller tov som sikkerhed mellem tovende og fortøjningsbøjle, hvis fjederen skulle gå i stykker.
Ændring i vandstanden i havnen sker meget hurtigt. Særlig ved nordvestlig vind er forholdet kritisk, idet vandet på 3-4 timer kan stige til over 1 m over daglig vande.
Vær derfor opmærksom på, at bådens fortøjninger er tilpasset den aktuelle vandstand og kommende ændringer.
Der skal endvidere anvendes et passende antal fendere i forhold til bådens form og størrelse (2 -3 på hver side)

Fri/Optaget skilte ved havneplads
Hvis havnepladsen forlades for natten, skal det markeres, at pladsen er ledig ved at vende skiltet fra optaget (rød) til fri (grøn). Den forventede dato og klokkeslæt for hjemkomst skal anføres på det grønne skilt.
Indtægter fra gæstesejlere, der benytter ledige havnepladser, tilfalder havneselskabet.
Frie pladser, hvor Fri/Optaget-skiltet på 2. dagen ikke er vendt til grønt, kan af havnefogeden vendes til grønt (uden angivelse af hjemkomsttidspunkt).
Hvis hjemkomst sker tidligere end anført på skiltet, kan man sende en sms til havnefogeden, der så vidt muligt vil sørge for at skiltet vendes til rødt.


Gæstesejlere
Gæstesejlere kan benytte alle med grønt markerede pladser. Gæstesejlere må kun anløbe servicekajen eller krankajen for overnatning efter aftale med havnefogeden.
Havneafgift skal betales i automaten ved havnekontoret straks efter anløb af havnen. Kvitteringen skal sættes synligt på båden. Med kvittering følger oplysninger om adgang til baderum og Internet.
Ved manglende betaling opkræves en kontrolafgift på yderligere 200 kr.

Havnekontoret
Havnekontoret ligger i Strandgade 2, 4000 Roskilde. Havnen er bemandet alle hverdage fra kl.08:00 til 15:00 hele året. Vær evt. opmærksom på ferie. Kontoret er åbent alle tirsdage og torsdage fra 10:00 til 15:00.
Havnefogeden kan træffes på tlf. 46 35 10 00 eller på mobil 29 66 32 34.

Eller på mail: havn@roskildehavn.dk">

Havneplads
Medlemmerne af Roskilde Havneselskab har andele, som giver ret til en havneplads. Andelene omsættes gennem havneselskabet.
Havneselskabet har oprettet ventelister, dels for andelshavere, som ønsker en plads af en anden størrelse (rokeringslisten), dels for ikke medlemmer, der ønsker at købe en andel (ventelisten). Andelshavere går forud for nye medlemmer ved tildeling af pladser.
Havneselskabet opkræver et engangsgebyr for optagelse på ventelisten. Gebyret bruges til dækning af administrationsomkostningerne ved køb af andel. Der betales et årligt gebyr for at fastholde sin plads på ventelisten.
En andel koster pr. marts 2011: 52.000 kr. Prisen er den samme uanset pladsbredde. Den konkrete havneplads anvises af bestyrelsen ved havnefogeden.
For brug af havnepladsen betales en årlig driftsafgift. Betalingen er differentieret efter pladsbredde (indsejlingsmål mellem pæle) og fremgår af ”Takster for Roskilde Havn”.

Havnereglement
Havnereglementet sendes til havnens brugere, når der sker indholdsmæssige ændringer. Reglementet kan desuden læses på havnens hjemmeside www.roskildehavn.

Hjemmeside
Roskilde Havn har hjemmesiden: www.roskildehavn.dk

Højtryksspuling af både
Ved højtryksspuling gælder særlige miljøregler m.v. Se ”Regelsæt for vedligehold af både i Roskilde Havn”. Regelsættet kan læses på hjemmesiden www.roskildehavn.dk

Ind- og udsejling
Al sejlads i og ved havnene skal foregå med nedsat fart – højst 3 knob. Ind- og udsejling af den østlige lystbådehavn skal foregå med ekstra forsigtighed, idet de høje moleklædninger dækker for det frie udsyn, og det vil ofte være umuligt i tide at se andre både – herunder roklubbens både. Besejlingen bør derfor ske vinkelret på linjen mellem molehovederne. Specielt frarådes sejlads langs den nordlige arm af nordvestmolen.

Information til andelshaverne
Information fra bestyrelsen til andelshaverne gives via Roskilde Havns hjemmeside www.roskildehavn.dk. Endvidere sendes nyhedsbreve til alle andelshavere med en mailkonto.
Internet
Ved henvendelse til havnekontoret udleveres adgangskode og password til havnens hotspot.

Kraner
Havnen råder over to kraner. En søjlesvingskran, som kan løfte både op til 10 ton og en mastekran som er udstyret med to el-betjente løftekroge. Den ene kan løfte småbåde op til 2.500 kg. Den anden er udelukkende en mastekran som kan løfte 500 kg. Mastekranen kan ved udligger forlænges, så den kan bruges til lange master. Nøglekort til betjeningen af mastekran kan købes ved havnekontoret. Der må højst parkeres to timer ved krankajen.

Masteopbevaring
Master kan kun opbevares i mastehuset. Alle master, som henlægges i mastehuset, skal være påsat vandfast mærke med navn og tlf. nr.. Salingshorn, antenner m.v. skal afmonteres inden oplægning i mastehuset. Tunge mater skal lægges på de nederste hylder og lette på de øverste.
Af- og tilrigning af master kan ske på pladsen foran ”Snekken” og skal ske inden for 24 timer.
Hvis masten anbringes på båden, må den ikke være til gene for krankørsel på kørevejene, dvs. masten må ikke være længere end bådens overaltlængde.
Priser for masteopbevaring fremgår af takstbladet ”Takster Roskilde Havn”.

Navn på båden
Alle både, der har fast havneplads, skal være forsynet med navn og hjemsted. Hjemsted angives som ”Roskilde” og skal være placeret på hækken.

Optagning af både
Optagning af både for vinteren sker normalt fra midten af oktober frem til midten af november.
Optagningslister lægges ud på havnekontoret 1. september. Bemærk sidste frist for tidsbestilling er 1. oktober. På dette tidspunkt skal kontoret også være informeret om man ønsker at benytte sit stativ for vinteren. Herefter lejes stativerne ud til anden side.
Det forventes, at du er bekendt med bådens løftepunkter, da optagningen foretages af frivillige medlemmer af havnen. Kranarbejdet kræver, at bådejeren deltager sammen med mindst 1 hjælper. Husk at medbringe et antal træklodser som båden kan stå på.
Bådene placeres i stativer hvorefter de køres med Minimasteren til vores vinteropbevaringspladser. Det er suverænt de frivillige hjælpere, der bestemmer bådenes placering på vinteropbevarings­pladserne.

Parkering og adgangsforhold
Ved havnekontoret og roklubben er der ca. 32 parkeringspladser. Derudover findes der parkeringsmuligheder ved Museumsøen og ved Skt. Ibs Vej overfor gasværket. Trailere må ikke langtids-parkeres på disse pladser.
For enden af Strandgade er der en vendeplads og 5 korttidsparkeringspladser (30 min.). Disse pladser er kun beregnet til af- og pålæsning.

Sejlads i havneområdet og på fjorden
I hele havneområdet, som omfatter de 2 ankringspladser for lystfartøjer og området imellem dem, må der højst sejles 3 knob. Endvidere gøres opmærksom på andre myndigheders anvisninger, herunder hastighedsbegrænsning i Politimesterens bekendtgørelse om sejlads på fjorden samt på Skov- og Naturstyrelsens ”Bekendtgørelse om jagt og motorbådssejlads på Roskilde Fjord”. Bekendtgørelserne er opslået på tavlen ved havnekontoret.


Servicekaj
Servicekaj omfatter hele kranøen. Servicekajen er forbeholdt både, der skal have diesel, have udrustning om bord, tømme holdingtank, spildevandstank o.l. Der må kun tages ophold i højst 2 timer, og båden skal være bemandet.
Havnefogeden kan dog give tilladelse til længere ophold ved servicekajen. Dette skal aftales med havnekontoret inden parkering ved servicekajen.

Slibning af bundmaling og istandgørelse af både
Slibning af bundmaling skal af miljøhensyn foretages med specialudstyr (se ”Regelsæt for vedligehold af både i Roskilde Havn). Kun havnens slibemaskine med støvsuger må benyttes. Maskinen kan lånes hos havnefogeden. Sørg for ordentlig afdækning under båden med presenning eller anden afdækning. Slibning og istandgørelse af båden, mens den ligger mellem pælene skal ske uden gene for andre andelshaver og gæster. Større arbejder skal meddelelses til havnefogeden som vil anvise anden plads.

Slæbejoller
Slæbejoller o. lign. må kun anbringes ved båden, hvis det kan ske uden gene for andre fartøjer. I øvrigt henvises til at kontakte Roskilde Sejlklub eller ”Kællingehavens Bådelaug”, hvis fast plads ved jollebro ønskes.

Slæbested
Havnens slæbested er primært beregnet til trailerbårne både. Den totale belastning må ikke overstige 2.500 kg. Slæbestedet er spærret med en bom. Nøglekort til bommen kan købes på havnekontoret eller ved henvendelse til havnefogeden. Prisen for Nøglekortet fremgår at Takstblad for Roskilde Havn. Nøglekortet er personligt og må ikke lånes ud til anden side. Ved misbrug lukkes kortet.
Broen ved slæbestedet skal friholdes til både, der skal benytte slæbestedet og må derfor kun benyttes til kortvarige anløb (max. 15 min.)

Spuling
Spuling må kun ske på den særligt indrettede spuleplads (se ”Regelsæt for vedligeholdelse af både i Roskilde Havn”).

Stativer
Havnen opererer udelukkende med én stativtype. Der er således ikke mulighed for at benytte eget stativ på havnens område uden forudgående aftale med havnefogeden. Disse skal i så fald være væk fra havneområdet, samt Skt. Ibsvej senest den 15. maj, hvorefter de bliver fjernet for ejers regning.
Havnen disponerer over et begrænset antal stativer, hvorfor det er først til mølle princippet. (læs afsnit og optagning) Stativer kan lejes efter Havnens takstblad.

Søsætning
Søsætning af både sker normalt fra midten af april til midten af maj. Søsætningslister lægges ud på havnekontoret en måned før søsætningen starter. Bemærk sidste frist dato for indskrivningen, hvilket annonceres på hjemmeside og i nyhedsbrev. De både der står forrest på vinterpladsen, skal være klar til første søsætning aht. kørselslogistikken.
Det forventes at du er bekendt med bådens løftepunkter, da søsætningen foretages af frivillige medlemmer af havnen.
Kranarbejdet kræver, at bådejeren deltager sammen med mindst 1 hjælper.
Landpladsen skal – når den efterlades – være ryddet og fejet, så der ikke efterlades noget, som kan være til skade for andre (for eksempel søm, skruer, maling m.v.).
Presenninger, klodser, overdækning, lægter, dunke m.v. skal hjemtages.


Takster for Roskilde Havn
Takster for Roskilde Havn fremgår af særligt takstblad. Takstbladet kan ses på havnens hjemmeside: www.roskildehavn.dk og er ligeledes at finde på havnekontoret.

Toilettømmerstation
Havnen har en mobil og en stationær toilettømmer. Både, der ønsker tømning af holdingtank eller spildevandstank, skal benytte den opsatte toilettømmerstation ved servicekajen. Anlægget er selvbetjent og gratis. Betjeningsvejledning sidder på toilettømmeren. Fra 1. december og til 1. maj er anlægget slukket og havnens mobile toilettømmerstation skal benyttes.

Udlejning af havneplads
Hvis havnepladsen ikke ønskes benyttet i en sæson, kan den ifølge vedtægterne lejes ud. Udlejningen skal godkendes af Roskilde Havneselskab, og henvendelse skal derfor ske til havnefogeden senest 1. marts. Personer på køberliste har fortrinsret til leje, men hvis der ikke er interesserede købere, kan man selv anvise en lejer. Fremlejeordningen er beskrevet i vedtægterne som findes på hjemmesiden.

Vand på broer
På alle broer er der monteret vandhaner, som må benyttes til bådvask med strålespids og opfyldning af drikkevandstank. Alle opfordres til at bruge så lidt vand som muligt og sikre, at vandhanerne er lukkede efter brug. Vand åbnes den 15. april og lukkes den 15. november, afhængig af frost.

Vedtægter
Vedtægter for Roskilde Havneselskab kan læses på www.roskildehavn.dk..

Venteliste
Havneselskabet har etableret en liste for personer, som ønsker at købe en andel i Roskilde Havneselskab (venteliste). Der betales gebyr for optagelse og fornyelse på ventelisten i henhold til takstbladet.
Havneselskabet har en liste for andelshavere, der ønsker at bytte til anden pladsbredde (rokeringsliste). Optagelse på listen er gebyrfri og sker ved henvendelse til havnefogeden. Andelshavere på rokeringslisten har fortrinsret til ledige havnepladser.

Vinteropbevaring på land
Plads til vinteropbevaring på land bestilles på havnekontoret senest 1. oktober. Opstilling på land starter medio oktober. Afhængig af hvilken plads, man står på, er der tidsfrister for, hvornår man senest skal være i vandet igen. Da Roskilde Kommune kræver landarealerne rengjort og ryddet for stativer m.v. til fastsatte terminer, er det nødvendigt, at bådene er fjernet et par dage før fristernes udløb.

De arealer, der anvendes er:

  • Busholdepladsen fra 1. oktober til 27. april. Pladsen anvendes til større både.
  • Midtercirklen på ”Bananen” fra 1. oktober til 27. april. Pladsen anvendes til mindre både.
  • Vindeboder (grusarealet ved gasværk) fra 1.oktober til 11. maj. Pladsen anvendes til mindre både.
  • Parkeringspladsen Skt. Ib fra l. oktober til 28. maj. Pladsen er forbeholdt træbåde.
  • Dyrskuepladsen til de som ønsker at få deres båd under tag. Hør havnekontoret for priser og tider.

Bådene opstilles i den rækkefølge, hvori de tages op, og stilles med en afstand mellem bådene på max. 75 cm. Dette princip anvendes for at undgå spildplads.
Betaling for vinterplads udregnes efter antal kvadratmeter af bådens totale længde x bredde, forhøjet til nærmeste hele m2.
Ønsket tidspunkt for optagning til vinteropbevaring skal noteres på bestillingslisten på havnekontoret.
El og vand vil være tilsluttet i dagtimerne frem til den 1. december og igen fra 15. marts. Der må under ingen omstændigheder bruges strøm uden man er til stede.


Vinteropbevaring i vand
Efter aftale med havnefogeden kan båden overvintre i vandet på særlig anvist plads. Takst i henhold til ”Takster Roskilde Havn”

Årsmærke
Årsmærke skal afhentes på kontoret og placeres synligt på båden inden 1. maj. Herefter vil mærket blive sat på af havnens personale og der vil blive opkrævet et gebyr.