Servicekaj
Servicekaj omfatter hele kranøen. Servicekajen er forbeholdt både, der skal have diesel, have udrustning om bord, tømme holdingtank, spildevandstank o.l. Der må kun tages ophold i højst 2 timer, og båden skal være bemandet.
Havnefogeden kan dog give tilladelse til længere ophold ved servicekajen. Dette skal aftales med havnekontoret inden parkering ved servicekajen.

Slibning af bundmaling og istandgørelse af både
Slibning af bundmaling skal af miljøhensyn foretages med specialudstyr (se ”Regelsæt for vedligehold af både i Roskilde Havn). Kun havnens slibemaskine med støvsuger må benyttes. Maskinen kan lånes hos havnefogeden. Sørg for ordentlig afdækning under båden med presenning eller anden afdækning. Slibning og istandgørelse af båden, mens den ligger mellem pælene skal ske uden gene for andre andelshaver og gæster. Større arbejder skal meddelelses til havnefogeden som vil anvise anden plads.

Slæbejoller
Slæbejoller o. lign. må kun anbringes ved båden, hvis det kan ske uden gene for andre fartøjer. I øvrigt henvises til at kontakte Roskilde Sejlklub eller ”Kællingehavens Bådelaug”, hvis fast plads ved jollebro ønskes.

Slæbested
Havnens slæbested er primært beregnet til trailerbårne både. Den totale belastning må ikke overstige 2.500 kg. Slæbestedet er spærret med en bom. Nøglekort til bommen kan købes på havnekontoret eller ved henvendelse til havnefogeden. Prisen for Nøglekortet fremgår at Takstblad for Roskilde Havn. Nøglekortet er personligt og må ikke lånes ud til anden side. Ved misbrug lukkes kortet.
Broen ved slæbestedet skal friholdes til både, der skal benytte slæbestedet og må derfor kun benyttes til kortvarige anløb (max. 15 min.)

Spuling
Spuling må kun ske på den særligt indrettede spuleplads (se ”Regelsæt for vedligeholdelse af både i Roskilde Havn”).

Stativer
Havnen opererer udelukkende med én stativtype. Der er således ikke mulighed for at benytte eget stativ på havnens område uden forudgående aftale med havnefogeden. Disse skal i så fald være væk fra havneområdet, samt Skt. Ibsvej senest den 15. maj, hvorefter de bliver fjernet for ejers regning.
Havnen disponerer over et begrænset antal stativer, hvorfor det er først til mølle princippet. (læs afsnit og optagning) Stativer kan lejes efter Havnens takstblad.

Søsætning
Søsætning af både sker normalt fra midten af april til midten af maj. Søsætningslister lægges ud på havnekontoret en måned før søsætningen starter. Bemærk sidste frist dato for indskrivningen, hvilket annonceres på hjemmeside og i nyhedsbrev. De både der står forrest på vinterpladsen, skal være klar til første søsætning aht. kørselslogistikken.
Det forventes at du er bekendt med bådens løftepunkter, da søsætningen foretages af frivillige medlemmer af havnen.
Kranarbejdet kræver, at bådejeren deltager sammen med mindst 1 hjælper.
Landpladsen skal – når den efterlades – være ryddet og fejet, så der ikke efterlades noget, som kan være til skade for andre (for eksempel søm, skruer, maling m.v.).
Presenninger, klodser, overdækning, lægter, dunke m.v. skal hjemtages.