Internet
Ved henvendelse til havnekontoret udleveres adgangskode og password til havnens hotspot.

Kraner
Havnen råder over to kraner. En søjlesvingskran, som kan løfte både op til 10 ton og en mastekran som er udstyret med to el-betjente løftekroge. Den ene kan løfte småbåde op til 2.500 kg. Den anden er udelukkende en mastekran som kan løfte 500 kg. Mastekranen kan ved udligger forlænges, så den kan bruges til lange master. Nøglekort til betjeningen af mastekran kan købes ved havnekontoret. Der må højst parkeres to timer ved krankajen.

Masteopbevaring
Master kan kun opbevares i mastehuset. Alle master, som henlægges i mastehuset, skal være påsat vandfast mærke med navn og tlf. nr.. Salingshorn, antenner m.v. skal afmonteres inden oplægning i mastehuset. Tunge mater skal lægges på de nederste hylder og lette på de øverste.
Af- og tilrigning af master kan ske på pladsen foran ”Snekken” og skal ske inden for 24 timer.
Hvis masten anbringes på båden, må den ikke være til gene for krankørsel på kørevejene, dvs. masten må ikke være længere end bådens overaltlængde.
Priser for masteopbevaring fremgår af takstbladet ”Takster Roskilde Havn”.

Navn på båden
Alle både, der har fast havneplads, skal være forsynet med navn og hjemsted. Hjemsted angives som ”Roskilde” og skal være placeret på hækken.

Optagning af både
Optagning af både for vinteren sker normalt fra midten af oktober frem til midten af november.
Optagningslister lægges ud på havnekontoret 1. september. Bemærk sidste frist for tidsbestilling er 1. oktober. På dette tidspunkt skal kontoret også være informeret om man ønsker at benytte sit stativ for vinteren. Herefter lejes stativerne ud til anden side.
Det forventes, at du er bekendt med bådens løftepunkter, da optagningen foretages af frivillige medlemmer af havnen. Kranarbejdet kræver, at bådejeren deltager sammen med mindst 1 hjælper. Husk at medbringe et antal træklodser som båden kan stå på.
Bådene placeres i stativer hvorefter de køres med Minimasteren til vores vinteropbevaringspladser. Det er suverænt de frivillige hjælpere, der bestemmer bådenes placering på vinteropbevarings­pladserne.

Parkering og adgangsforhold
Ved havnekontoret og roklubben er der ca. 32 parkeringspladser. Derudover findes der parkeringsmuligheder ved Museumsøen og ved Skt. Ibs Vej overfor gasværket. Trailere må ikke langtids-parkeres på disse pladser.
For enden af Strandgade er der en vendeplads og 5 korttidsparkeringspladser (30 min.). Disse pladser er kun beregnet til af- og pålæsning.

Sejlads i havneområdet og på fjorden
I hele havneområdet, som omfatter de 2 ankringspladser for lystfartøjer og området imellem dem, må der højst sejles 3 knob. Endvidere gøres opmærksom på andre myndigheders anvisninger, herunder hastighedsbegrænsning i Politimesterens bekendtgørelse om sejlads på fjorden samt på Skov- og Naturstyrelsens ”Bekendtgørelse om jagt og motorbådssejlads på Roskilde Fjord”. Bekendtgørelserne er opslået på tavlen ved havnekontoret.