Fjordafmærkning
Udlægning, inddragelse og vedligeholdelse af sømærkerne i Roskilde Fjord syd for dæmning og bropiller fra den gamle jernbanebro syd for Frederikssund forestås af Fjordudvalget, der er en sammenslutning af alle ejere af havne og broer i fjorden.
Fjordudvalget ansætter en entreprenør til at udføre det praktiske arbejde.
Udgifterne til Fjordudvalgets arbejde betales af havne- og broejerne, idet der fastsættes en pris pr. meter kaj eller bro med en vanddybde over 75 cm.
Oplysning om fejl og mangler ved afmærkningen bedes givet til den lokale havnefoged.

Forsikringer
Alle både, der anbringes på havnens område – på land såvel som i vandet – skal være ansvarsforsikrede. Dokumentation for ansvarsforsikring skal forevises på forlangende.
Både, der ligger i vandet uden for perioden 1. april – 15. november, skal have ekstra fortøjninger for og agter samt have gyldig vinterforsikring, der dækker eventuelle skader på havneanlæg og andre både.

Fortøjninger
Alle både skal være forsynet med fortøjninger, som svarer til bådens størrelse og ifølge forsikringsselskabernes krav. Endvidere skal der være fjeder (”kødben”) til aflastning i den ende, som er fortøjet til broen. Hvis der anvendes metalfjedre, skal der også være kæde eller tov som sikkerhed mellem tovende og fortøjningsbøjle, hvis fjederen skulle gå i stykker.
Ændring i vandstanden i havnen sker meget hurtigt. Særlig ved nordvestlig vind er forholdet kritisk, idet vandet på 3-4 timer kan stige til over 1 m over daglig vande.
Vær derfor opmærksom på, at bådens fortøjninger er tilpasset den aktuelle vandstand og kommende ændringer.
Der skal endvidere anvendes et passende antal fendere i forhold til bådens form og størrelse (2 -3 på hver side)

Fri/Optaget skilte ved havneplads
Hvis havnepladsen forlades for natten, skal det markeres, at pladsen er ledig ved at vende skiltet fra optaget (rød) til fri (grøn). Den forventede dato og klokkeslæt for hjemkomst skal anføres på det grønne skilt.
Indtægter fra gæstesejlere, der benytter ledige havnepladser, tilfalder havneselskabet.
Frie pladser, hvor Fri/Optaget-skiltet på 2. dagen ikke er vendt til grønt, kan af havnefogeden vendes til grønt (uden angivelse af hjemkomsttidspunkt).
Hvis hjemkomst sker tidligere end anført på skiltet, kan man sende en sms til havnefogeden, der så vidt muligt vil sørge for at skiltet vendes til rødt.