Diesel
Diesel kan købes ved servicekajen. Dieseltanken betjenes af havnens personale, med hvem der afregnes kontant.
Kontakt havnefogeden for tankning. Hvis du ønsker større mængder er det en god ide at sige til mindst tre dage før.

El på broen
Instruktioner for tilslutning til elforsyningen
I havnen er det muligt, såfremt der er ledig kapacitet, at forsyne din båd gennem en direkte, jordforbundet tilslutning til den landbaserede elforsyning.
For at minimere risikoen for brand og sikre tilfredsstillende service til brugerne skal der være en person om bord, når der forbruges strøm. Det er dog tilladt at oplade batterier, uden at nogen er om bord på båden, normalt kun 1 døgn.
Oprettelse, depositum, målerleje og forbrug betales i henhold til takstblad. Havnepersonalet vil demontere ledninger for hvilke, der ikke er indgået aftale.

Havnens Installationer 

a) Sikringsskab med fejlstrømsrelæ og overstrømsbeskyttelse til bro A er placeret nord for iskiosken, mærket BRO-A.

b) Sikringsskab med fejlstrømsrelæ og overstrømsbeskyttelse til bro B er placeret på østlig side af indhegningen, som ligger på linje med broen.

c) Sikringsskab med fejlstrømsrelæ og overstrømsbeskyttelse til bro C er placeret på østlig side af indhegningen, som ligger på linje med broen.

d) På bro D, E og F er alle lysstandere monteret med tre stikkontakter.

e) Hver enkelt stander er monteret med fejlstrømsrelæ og overstrømsbeskyttelse.

f) Alle brugere, der har behov for permanent tilslutning til elforsyning, skal indgå aftale med havneselskabet, der vil opsætte permanent elmåler.

Almindeligt 

a) Medmindre der er installeret en skilletransformer ombord for at isolere det elektriske system fra forsyningen i land, kan korrosion (elektrolyse) skade båden eller omkringliggende både.

b) Havnen kan ikke drages til ansvar for skader der skyldes brug af elforsyningen.

c) Forsyningsspændingen på havnens broer er 230 V 50 Hz enfaset forsynet fra stikkontakter i overensstemmelse med EN 60309-2 klokkeslæt 6h.

d) Hver stikkontakt må højst belastes med 1400 watt og der må kun tilsluttes en bevægelig ledning til hver stikkontakt.

e) Den bevægelige ledning skal være kappeledning (H05RN-F) eller tilsvarende, ledningen skal være i en længde uden samlinger, ledertværsnit skal være mindst 1.5 mm2 , Stikprop skal være type CEE min. IP44.

f) Der skal tages forholdsregler for at forhindre den bevægelige tilslutningsledning i at falde i vandet.

g) Det er farligt for ikke-sagkyndige personer at forsøge at foretage reparationer eller ændringer. Hvis der opstår problemer skal havnen kontaktes.

h) Tilslutninger og materiel der ikke er i overensstemmelse med ovenstående regler eller som er defekte er ulovlige og vil blive demonteret af havnens personale.

i) En båd der gentagne, på hinanden følgende gange (i almindelighed 3 gange) foranlediger udkobling af fejlstrømsafbryder eller overstrømsbeskyttelse vil blive forment adgang til elforsyning indtil fejlen er påvist rettet.

Ved Ankomst 

a) Afbryd alt strømforbrugende udstyr på båden.

b) Fugt, støv og salt i bådens indtag kan udgøre en fare eller foranledige automatisk udkobling. Undersøg indtaget; rens det og tør det hvis det synes nødvendigt inden det forbindes til forsyningen på land.

c) Forbind først den bevægelige ledning til bådens indtag og derefter til forsyningen i land.  

Før Afgang 

a) Afbryd alt strømforbrugende udstyr på båden.

b) Udtag først den bevægelige ledning fra stikkontakten i land og derefter fra bådens indtag.

c) Sæt dækslet over bådens indtag for at forhindre indtrængen af vand.

d) Rul den bevægelige ledning op og kontroller at stikprop og konnekter er rene og tørre, opbevar ledningen et tørt sted, hvor den ikke ødelægges.