Affald og miljøaffald
Alt affald skal sorteres efter den vejledning, der er opslået ved miljøstationen.
Ved havnekontoret er der opstillet containere til dagrenovation.

Almindeligt affald (IKKE MALERBØTTER); - Afleveres i grønne containere ved havnekontoret
Sorteres i følgende kategorier:
• Dagrenovation, madaffald, plastic, restaffald i de firkantede grønne containere
• Papir og pap i rund grøn container
• Flasker/glas i rund grøn containerPå service/krankajen er der etableret en miljøstation.

Olie og kemikalieaffald; - Afleveres i miljøcontainere på servicekajen
Sorteres i følgende kategorier:
• Ren spildolie (Motor-, gear- og smøreolie UDEN VAND)
• Bundvand med olie, spildolie med højt vandindhold
• Oliefiltre
• Tomme malerbøtter, plastbakker, afskrab
• Restmalingsaffald (IKKE spraydåser og dåser med ætsemærker som skal afleveres på KARA)
• Akkumulatorer

Bad og toilet
Findes til disposition for andelshavere og gæstesejlere ved havnekontoret i Strandgade 2.
Baderummet er indrettet med ét toilet og tre baderum. Badepoletter kan købes i automaten i baderummet. Koden til baderummet oplyses i nyhedsbrev. Kan også fås hos havnefogeden.

Bagagevogne
Ved parkeringspladsen ved havnekontoret og ved korttidsparkeringen for enden af Strandgade og kan frit benyttes af sejlere, til transport af grej til og fra bådene. Vognene skal sættes på plads efter brug.

Beboelse i lystfartøjer
Lystfartøjer (sejlbåd, motorsejler eller motorbåd) kan benyttes til beboelse efter indgåelse af kontrakt med havneselskabet.
Bådejeren må selv sørge for adresseændring til folkeregister, postkontor m.v.
Spildevand fra båden må ikke udledes i havnen, når denne er islagt, og hvis udløb ligger over vandlinjen.
Bådtoilettanken må IKKE tømmes ud i havnen. Benyt den gratis toilettømmerstation, som er opstillet på servicekajen, eller den mobile toilettømmerstation på havnekontoret.
Elforbrug skal afregnes via forbrugsmåler, som kan lejes hos havnefogeden.

Bestyrelsen for Roskilde havneselskab (pr. marts 2011)
Orla Kristensen - formand
Bjarne Westerberg - næstforman
Erik Ludvigsen
Fritz Runge – suppleant
Michael Schäffer Olesen
Uffe Clemmensen
Børge Frederiksen
Ludvig Meinild – suppleant