Affald og miljøaffald
Alt affald skal sorteres efter den vejledning, der er opslået ved miljøstationen.
Ved havnekontoret er der opstillet containere til dagrenovation.

Almindeligt affald (IKKE MALERBØTTER); - Afleveres i grønne containere ved havnekontoret
Sorteres i følgende kategorier:
• Dagrenovation, madaffald, plastic, restaffald i de firkantede grønne containere
• Papir og pap i rund grøn container
• Flasker/glas i rund grøn containerPå service/krankajen er der etableret en miljøstation.

Olie og kemikalieaffald; - Afleveres i miljøcontainere på servicekajen
Sorteres i følgende kategorier:
• Ren spildolie (Motor-, gear- og smøreolie UDEN VAND)
• Bundvand med olie, spildolie med højt vandindhold
• Oliefiltre
• Tomme malerbøtter, plastbakker, afskrab
• Restmalingsaffald (IKKE spraydåser og dåser med ætsemærker som skal afleveres på KARA)
• Akkumulatorer

Bad og toilet
Findes til disposition for andelshavere og gæstesejlere ved havnekontoret i Strandgade 2.
Baderummet er indrettet med ét toilet og tre baderum. Badepoletter kan købes i automaten i baderummet. Koden til baderummet oplyses i nyhedsbrev. Kan også fås hos havnefogeden.

Bagagevogne
Ved parkeringspladsen ved havnekontoret og ved korttidsparkeringen for enden af Strandgade og kan frit benyttes af sejlere, til transport af grej til og fra bådene. Vognene skal sættes på plads efter brug.

Beboelse i lystfartøjer

Lystfartøjer (sejlbåd, motorsejler eller motorbåd) kan benyttes til beboelse efter indgåelse af kontrakt med havneselskabet . Havnen kan højst håndtere 10 både med beboelse. Bådejer må selv sørge for adresseændring af folkeregister, postkontor m.v.
Spildevand og bådtoilettanken må IKKE udledes i havnen. Benyt den gratis toilettømmerstation, som er opstillet på servicekajen.
Elforbrug skal afrregnes via forbrugsmåler, som kan lejes hos havnefogeden. 

Bestyrelsen for Roskilde havneselskab (pr. marts 2017)
Niels Erik Sørensen - formand
Bjarne Westerberg - næstformand
Ludvig Meinild
Fritz Runge – suppleant
Michael Schäffer Olesen
Uffe Clemmensen
Jesper Bruhn Johansen
Carsten Rughave Stigaard – suppleant