oversigtskort

Miljøregler herunder håndtering af bundmaling i Roskilde Havn

Reglerne er udarbejdet i samarbejde mellem Roskilde Kommune, Miljøafdelingen og Roskilde Havneselskab efter § 3.3. i "Roskilde Havnereglement" af 17. december 1998. Reglerne er desuden en forudsætning for tilladelserne fra Roskilde Amt til at udlede overfladevand fra havneområdet til Roskilde Fjord. Derfor skal ændringer godkendes af Roskilde Amt. Udarbejdet af Roskilde Havneselskab & Roskilde Kommune september 1999. Reglerne vil løbende blive tilrettet ændrede miljøkrav og malingstyper. Reglerne er gældende pr. den 15. marts 2002

1. FORMÅL :
At begrænse forureningen med antibegroningsmidler i Roskilde Havn og Fjord ved bedst mulig at nedbringe den forurening, som opstår på havneområdet i forbindelse med vedligeholdelsen af bådenes bundmaling. Antibegroningsmidler er "gifte", som hæmmer begroninger med ruer, slim, alger og andet organisk materiale på bådene, mens de ligger i vandet. Cirka 1/3 af giften afgives efter hensigten i vandet, mens resten - 2/3 fjernes ved rengøring og afrensning af bundmalingerne på land. Regelsættet skal sikre, at denne del af forureningen, - som jo ikke "bruges" til begroningshæmning - fjernes ved kilden.

2. OMRÅDE :
Reglerne gælder alle både malet med antibegroningsmidler, og omfatter følgende arealer, der bruges til vinter- og arbejdspladser i Roskilde Havn: A. Vindeboder B. Vikingemuseets P-plads, Bananen C. P-pladsen på Sct. Ibsvej udenfor de asfaltbelagte køreveje D. Sejlklubben E. Kællingehaven F. Spulepladsen på havnens forplads G. Strippepladsen H. Miljøstationen Reglerne omfatter følgende arbejder: At rengøre bunden/fjerne begroninger ved spuling, afvaskning med børste og slange/spand og evt. vådslibning. At fjerne bundmalingen ind til primeren ved sandblæsning, skrabning og slibning. At forberede til og påføre/efterbehandle ny bundmaling, omfattende evt. tørslibning, reparation af småskader i bundmalingen og aftørring afsluttende med evt. tørslibning.

3. OPTAGNING OG RENGØRING AF BUND :
Højtryksspuling og vådslibning må kun udføres på spulepladsen (F), hvor arbejdet forestås og overvåges af Havnefogeden. Arbejdet må kun foregå, når brønden er lukket, og det i øvrigt foregår i overensstemmelse med udledningstilladelsen fra Roskilde Amt. Alt spulevand opsamles og bortskaffes via miljøstationen (H). Rengøring med børste og vandslange kan udføres på pladserne C, D, og E. Større mængder af begroninger (mere end 2 liter) skal samles sammen og bortskaffes via miljøstationen (H). Tørslibning er ikke tilladt.

4. FJERNELSE AF AL BUNDMALING IND TIL PRIMEREN :
Afrensning af bundmaling ved sand-/isblæsning, afskrabning og vådslibning må udføres på strippepladsen (G). Denne er en mobil, miljøkontrolleret renseplads, hvor alt fast og flydende materiale opsamles og bortskaffes som farligt affald efter reglerne i Roskilde Kommunes regulativ for affald fra erhvervsvirksomheder. Arbejdet forestås og overvåges af Havnefogeden. Afskrabning af bundmaling må endvidere gøres på pladserne C, D og E, forudsat, at underlaget er afdækket tilstrækkeligt med presenning eller andet, og at alt afskrabet materiale opsamles og bortskaffes som farligt affald via miljøstationen (H). På pladserne A, B og F må der ikke ske afrensning af bundmaling. Tørslibning er ikke tilladt.

5. KLARGØRING, NY BUNDMALING :
Bundmaling må påføres på alle pladser, herunder også forberedelser som at aftørre bunden med en "fugtet" og hårdt opvredet klud eller at klargøre småskader i bundmalingen til reparation/"pletmaling" ved at fjerne små rester af rurer. Der må ikke vådslibes på pladserne A og B. Som forberedelse til bundmaling, kan foretages en let tørslibning. Dette må kun gøres med havnens udstyr efter havnefogedens vejledning. Ved malning skal underlaget være afdækket, og eventuelt spild af maling skal umiddelbart opsamles og bortskaffes via miljøstationen (H). Bunden kan herefter finpudses ved tørslibning. Dette må kun udføres med havnens udstyr, og efter havnefogedens vejledning. Tomme malingsdåser og rester af maling skal bortskaffes via miljøstationen (H).

6. ANSVAR, TILSYN OG STRAF :
Rammer for opsyn, erstatning og straf er angivet i "Roskilde Havnereglement" af 17. december 1998. Havnefogeden kan give anvisninger for de enkelte områder og arbejdsprocesser i form af konkrete vejledninger. Den enkelte bådejer er ansvarlig for, at vedligeholdelsesarbejdet på båden udføres efter de her foreskrevne regler og havnefogedens anvisninger i øvrigt. Havnefogeden fører det daglige tilsyn med havneområdet og registrerer alle overtrædelser af regelsættet. Havnefogeden sender årligt inden 1. juni en sammenstillet rapport over overtrædelserne til Roskilde Kommune. Roskilde Kommune fører stikvis tilsyn med forholdene ud fra lov nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse og bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.

Bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002
Med henvisning til pkt. 4.3 i standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne gælder følgende vedr. brug af forbudt bundmaling:

1) Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer (1) medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse.

2) Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt båd- og/eller pladsejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende, er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser.

3) Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at båd- og/eller pladsejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse.

1) Pt. jf. Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bek.nr. 1278 af 12/12/2005, med senere ændringer) og Bek. om ændring af bekendtgørelse begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål (organiske tinforbindelser) (bek. nr. 926 af 18/11/2002).