Kontakt

Ålen / Anguilla anguilla
Job:
Størrelse: Længde på ca. 33-45 centimeter og for hunålene 42-100

Links

Anden information

Anden information:

Vidste du… Ålen er stadigvæk en af de mest almindelige fisk i fjorden selvom der i de senere år er blevet færre af dem. I efteråret nogle dage før nymåne trækker ålen ud mod Sargassohavet for at yngle, hvor de dør efter gydningen”

Den europæiske ål er udbredt over hele Europa og i Nord- og Vestafrika. Man har længe troet, at ålene i hele udbredelsesområdet stammede fra én stor genetisk homogen bestand, men ved hjælp af genetik har man kunnet påvise, at der er genetisk variation mellem ålene inden for udbredelsesområdet. Det er endnu usikkert, om den genetiske variation skyldes en opdeling i mindre bestande.

Familie:
Ferskvandsål (Anguillidae)

Livscyklus: (formering):
Ålen formodes at gyde i Sargassohavets centrale dele. De pilbladformede larver driver mere eller mindre passivt med Golfstrømmen og den Nordatlantiske Vestenvinds­drift fra det vestlige Atlanterhav mod Europas kyster. Ved kontinentalsoklen undergår den 12-15 måneder gamle larve en forvandling til glasål. De glasklare ål søger i løbet af forårsmånederne, aktivt og ved hjælp af overfladestrømme, ind mod kystnære områder.
En del af ålene bliver i saltvand, mens resten vandrer op i ferskvand.
Vækstfasen som gulål varer almindeligvis 5-15 år, hvorefter den gule ål forvandles til blankål, der er en tilpasning til den cirka 6.000 kilometer lange oceaniske gydevandring. For hanålene sker forvandlingen, når de har opnået en længde på ca. 33-45 centimeter og for hunålene 42-100 centimeter.

Udseende:
Efter indvandringen søger glasålene mod bunden og bliver gradvist mørk på ryggen og ofte gul på bugen, heraf navnet Gulål. Når de har fundet deres levested, ændrer de udseende og bliver lange, tynde og åleformede med lys bug og mørk ryg. Udseendet kan variere meget efter levested, forurageringstype og kønsmodning.

Føde:
Gulål er en rovfisk, som æder snegle, krebsdyr, insekter, orme og fisk.
I søer forekommer to former for ål: En spidssnudet og bredsnudet form. Den spidssnudede ål er tilknyttet søens barbund, hvor den især lever af insektlarver. Den bredsnudede ål er tilknyttet søens rørsump, hvor den æder fiskeyngel.