Ekstraordinær generalforsamling

1 Valg af dirigent

2 Forslag om vedtægtsændringer – ny § 8.6

Forslag til ny § 8.6 i selskabets vedtægter:

Ny § 8.6 Fra Roskilde Havn, defineret som andelshavnen, slæbestedet og Roskilde Sejlklubs broer, må der kun operere 81 planende motorbåde med hjemsted i Roskilde. Fordelingen mellem Roskilde Sejlklub og Roskilde Havneselskab aftales hvert forår i forbindelse med pladsanvisningen. Fordelingstallet og en opgørelse offentliggøres på Roskilde Havns hjemmeside. Nærværende paragraf træder i kraft, når lokalplan 586 er endelig vedtaget og eventuelle ankesager er afsluttet.

3 Eventuelt

 

Til dagsordnens pkt. 2 fik Orla Kristensen ordet, og redegjorde for det fremsatte forslag til vedtægtsændringer, henviste i den forbindelse til den grundige gennemgang, der var foretaget på generalforsamlingen d. 15 maj då.

I sin gennemgang redegjorde Orla Kristensen for, hvorfor det var nødvendigt at indgå aftale med kommunen som indebærer, at der i Roskilde havn, maximalt må være 81 planende motorbåde med hjemsted her. Han henviste til, at Roskilde fjord er omfattet af Natura 2000, (som er et EU direktiv) og at naturstyrelsen havde stillet krav om begrænsning af antallet af planende motorbåde såfremt Roskilde havn skulle udvides. Det er derfor bestyrelsens opfattelse, at der ikke bliver nogen havneudvidelse, såfremt vi ikke indgår ovennævnte aftale.

Efter præsentationen var der opklarende spørgsmål fra de fremmødte andelshavere.

 

Af større diskussionsområder blev følgende diskuteret:

Hvorfor lavede myndighederne ikke blot ensartet regler for planende motorbåde gældende for hele fjorden?

Orla Kristensen svarede, at det var et synspunkt, som havneselskabet uden held havde fremført ved forhandlingerne med myndighederne. Han mente, at Naturstyrelsen havde valgt denne fremgangsmåde, fordi Roskilde havn er den første større udvidelse, men var ikke i tvivl om, at tilsvarende krav ville blive stillet andre steder på fjorden, såfremt man ønskede udvidelser.

 

En andelshaver stillede spørgsmål ved lovligheden af vedtægtsændringen og mente disse krænkede de nuværende andelshaveres individuelle rettigheder.

Orla Kristensen svarede, at det er bestyrelsens opfattelse, at der ikke vil ske indskrænkninger i de nuværende andelshaveres rettigheder. Det vil fortsat være muligt at beholde planende motorbåde og erhverve sig sådanne, indenfor rammerne af aftalen om begrænsning af planende motorbåde, som ligger til grund for bestyrelsens forslag. Orla Kristensen gjorde dog opmærksom på, at allerede med de nuværende vedtægter skulle bestyrelsen godkende købere af andele i havnen, herunder også godkende bådtype og størrelse.

Hvorfor skal vi have en havneudvidelse?

Orla Kristensen, dels har vi en venteliste på personer som gerne vil have plads i Roskilde og dels vil en udvidelse betyde, at vi er flere til at dele havnens vedligeholdelsesudgifter i fremtiden, der er altså sund fornuft i en udvidelse.

Herefter konstaterede dirigenten, at debatten var udtømt, og at bestyrelsens forslag til ny § 8.6 i vedtægterne ville komme til afstemning. Han konstaterede samtidig, at et stort antal andelshavere var repræsenteret ved fuldmagt, hvorfor afstemningen ville blive gennemført skriftlig.

Som stemmetæller valgtes Peter Berthelsen og Jørn Bjerre.

Efter endt afstemning meddelte dirigenten, at der var afgivet følgende stemmer.

Ja………..99

Nej……..22

Blanke..1

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var vedtaget med de jf. vedtægterne krævede 2/3 flertal.

Til dagsordnes pkt. 3 Eventuelt, forklarede havnefoged Sven Hvid definitionen på en vandscooter.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og takkede for god ro og orden.

Ligeledes takkede Orla Kristensen for en god generalforsamling og en god debat.

 

Referent: Børge Frederiksen                   Dirigent: Helge Kingo